Privacy Statement

 

Vote Company BV, gevestigd aan Bankaplein 3 te Den Haag, is bij deze verkiezing verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze verkiezingswebsite kunnen worden gevraagd. Deze website is door Vote Company gerealiseerd in opdracht van Big Improvement Day/Winkelman & Van Hessen BV. Big Improvement Day/Winkelman & Van Hessen BV is eindverantwoordelijk voor deze verkiezing. De omschrijving van de verwerking van betreffende persoonsgegevens is weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens bij vragen over privacy met betrekking tot deze verkiezingswebsite;

Vote Company BV
Bankaplein 3
2585 EV Den Haag
www.votecompany.nl
privacy@votecompany.nl 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@votecompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vote Company BV verwerkt bij deze verkiezing persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Analyseren van stemgedrag, niet op persoonsniveau maar op groepsniveau
 • Dagelijks activiteiten die komen kijken bij verkiezingen zoals fraudecontroles uitvoeren
 • Vote Company BV analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

 

Persoonsgegevens die Vote Company BV verwerkt
Vote Company BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden;

 

Genomineerden

 • Naam genomineerde
 • E-mailadres contactpersoon

 

Persoon die een genomineerde aanmelden

 • Voor- en achternaam aanmelder
 • Telefoonnummer aanmelder
 • E-mailadres aanmelder

 

Stemmers

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Vote Company BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vote Company BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vote Company BV bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan 1 maand na afloop van de verkiezing. De persoonsgegevens worden na afloop van de verkiezing overgedragen aan de Big Improvement Day/Winkelman & Van Hessen BV. Vote Company BV verwijderd vervolgens deze gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Vote Company BV deelt uw persoonsgegevens alleen met de Big Improvement Day/Winkelman & Van Hessen BV en eventuele derden die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezing als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht van Big Improvement Day/Winkelman & Van Hessen BV en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Vote Company BV, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vote Company BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De website is voorzien van een cookiebalk waardoor de betrokkene zelf kan bepalen of de cookie(s) geactiveerd mogen worden. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kunt u zich op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat (behalve de bevestigingsmail want op dat moment bent u nog niet ingeschreven). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vote Company BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Let op; nadat uw gegevens verwijderd zijn telt uw stem niet meer mee (tenzij de eindstand al is opgemaakt) vanwege het feit dat er geen controle op het onrechtmatig uitbrengen van een stem meer kan plaats vinden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@votecompany.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vote Company BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vote Company BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@votecompany.nl

 

De BID Awards georganiseerd door Big Improvement Day in samenwerking met Vote Company. 
Vote Company faciliteert publieksverkiezingen en faciliteert met OnlineStemtool.nl
digitaal stemmen ten behoeve van besluitvorming, ledenraadpleging en peilingen

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details